Atos
polski
English
Kontakt
Rekrutacja
Linki
Usługi porządkowe
Ochrona techniczna
Ochrona fizyczna
O nas
Home
atos

Pozwolenie broń

Nasza palcówka organizuje również badania do ubiegania się o pozwolenia na posiadanie broni.

Wniosek, zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr  53, poz. 549)., o pozwolenie na posiadanie broni (ostrej, gazowej) składany jest u Komendanta Policji w miejscu zameldowania. Osoba, która ubiega się o takowe pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

*musi mieć ukończone 21 lat

*posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski

*posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

*uzyskać opinię Komendanta komisariatu Policji odpowiedniej do miejsca zamieszkania

*nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne

*posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne

W związku z powyższymi wymogami, wychodząc naszym klientom naprzeciw, nasza placówka organizuje badania niezbędne do ubiegania się o ww.pozwolenie. Jednocześnie uczulamy, iż jedynie POZYTYWNY wynik wszystkich badań, jest podstawą do wydania orzeczenia o pełnej zdolności fizycznej i psychicznej.

Badania oferowane w naszej placówce odbywają się kompleksowo, jednego dnia a klient ma wyznaczoną godzinę przybycia i z jednego gabinetu przechodzi do kolejnego. W skład badań wchodzi:

  • okulista

  • psychiatra

  • testy psychologiczne

  • lekarz orzecznik

  • konsultacje lekarzy innych specjalizacji i/lub badania, o ile lekarz uzna je za konieczne do prawidłowego potwierdzenia stanu zdrowia badanego.

Informujemy również, iż Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 marca 2000 r. badania takie muszą być przeprowadzane co 5 lat.